Талаптар


Контракт боюнча аскердик кызматка кирүүдө коюлуучу талаптар

 

        КР Өкмөтүнүн 2013.06.02. № 52  токтомуна  ылайык 18-пунктуна өзгөртүүлөр  киргизилген (мур. ред. караңыз)

18. Жоокерлердин, сержанттардын жана старшиналардын кызматтарында контракт боюнча аскердик кызматка кирүүчү жарандар Мыйзам менен белгиленген талаптарга жооп бериши керек.

Мында:

1) кырк жашка чейинки аскердик-каттоо адистиги боюнча тиешелүү кесиптик даярдыгы жок аялдар - жоокердик курамдагы кызматтарга контракт боюнча аскердик кызматка аныкталышат;

2) мурда контракт боюнча аскердик кызматты өтөгөн, Мыйзам менен белгиленген аскердик наамына карата аскердик кызматта туруусунун чектүү жашынын ашык эмес жаштагы жоокерлердин, сержанттардын жана старшиналардын курамындагы аскерге милдеттүүлөр - жоокерлердин, сержанттардын жана старшиналардын кызматтарына аскердик кызматка аныкталышат;

3) чакырылуучу мобилизациялык резервде мөөнөттүү аскердик кызматты өтөгөн альтернативдик кызматтан өткөн жанаа дистиги боюнча тиешелүү кесиптик даярдыгы бар жана Мыйзам менен белгиленген аскердик наамына карата аскердик кызматта туруусунун чектүү жашынын ашык эмес аскерге милдеттүлөр - жоокерлердин жана сержанттардын кызматтарына аскердик кызматка контракт боюнча аныкталышат.

19. Контракт боюнча аскердик кызматка төмөнкү жаран кабыл алынбайт:

1) медициналык комиссиянын корутундусуна ылайык аскердик кызматтын милдеттерин аткарууга жолтоо болгон оорусу бар болсо;

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген чектөөлөрдү өзүнө алуудан баштартса;

3) аскердик кызматка келген убакта, мыйзам менен белгиленген тартипте соттолгондугу жоюла элек же алынып салына элек же ага карата кылмыш-жаза иши козголгон адам;

4) аскердик кызматка келгенге чейин, бир жыл аралыгында соттук тартипте атайын укукбузгандыгы үчүн административдик жаза салынса;

5) кызматына ылайык келбегендиги боюнча мамлекеттик (аскердик) кызматтан бошотулган, эгерде аны бошоткон күндөн баштап бир жыл өтө элек болсо;

6) жаман жоруктары боюнча аскердик кызматтан бошотулган, эгерде аны бошоткон күндөн баштап бир жыл өтө элек болсо, запаска бошотулгандан кийин акыркы иштеп жаткан орду боюнча жакшы мүнөздөмөсү болсо.

       Контракт боюнча аскердик кызматка кабылалууда, талапкерлерге башка нормативдик укуктук актылар менен аныкталуучу кошумча талаптар коюлушу мүмкүн.

20. Жарандардын аскердик кызматка жарактуулугун аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-декабрындагы № 771 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндөгү, башка аскердик түзүлүштөрдөгү жана мыйзам менен аскердик кызматкаралган (тынч жана согушубагына) мамлекеттик органдардагы медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө  Жобого ылайык медициналык күбөлөндүрүү жүргүзүлөт.

 

 Контракт боюнча аскердик кызматты өтөө үчүн талапкерлерди тандоо тартиби

 

21. Контракт боюнча аскердик кызматка аныктоо үчүн алдын ала тандоо жүргүзүлөт.

       Кыргыз Республикасынын жарандарынын катарынан контракт боюнча аскердик кызматка аныктоо үчүн алдын ала тандоо аскер комиссариаттарына, ал эми мөөнөттүү аскер кызматчыларынын катарынан кандидаттар - аскер бөлүктөрүнүн командирлерине (мекемелердин башчыларына) жүктөлөт.

22. Жоокерлердин, сержанттардын жана старшиналардын кызматтарына контракт боюнча аскердик кызматкакирүүнү каалаган жаран жашаган жери боюнча аскердик комиссариатка же аскердик бөлүктөрдүн (мекемелердин) кадрдык органдарына арыз берет.

Арызда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) жарандын аскердик наамы (эгер бар болсо), аты-жөнү;

2) туулган жылы, айы, күнү жана жери;

3) жашаган орду;

4) бар болгон билими;

5) жаран контракт түзүүнү каалаган мамлекеттик органдынат алышы, аскердик кызматка кирүү мотиви;

6) эгерде аскердик кызматты өтөсө, аскердик бөлүктүн номери (мекеменин аталышы) жана кайсы кызматта өтөгөндүгү, ошондой эле аскердик кызматтын мезгилдери.

Жаран арыз менен кошо төмөнкүлөрдү көрсөтөт:

1) өз колу менен жазган өмүр баянды;

2) аскердик-каттоо документтеринин (аскердик билеттин) көчүрмөсүн;

3) эмгекстажы бар болгондо эмгек китепчесинин нотариустан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

4) кесиптик же башка билимин тастыктаган документтердин нотариустан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

5) паспорттун, туулгандыгы жөнүндө, нике жөнүндө (эгерникедетурса), бала туулгандыгы жөнүндө (эгерде бар болсо) күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү.

23. Аскер комиссариаттары контракт боюнча аскердик кызматка кирүү каалоосун билдирген жарандарын арыздарын катташат жана кароого кабыл алышат.

       Арызы кароого кабыл алынган жаран, контракт боюнча аскердик кызматка кирүүгө талапкер болуп (мындан ары - талапкер деп аталат) эсептелет.

24. Аскер комиссариаттары кабыл алынган арыздарды он жумуш күнүнүн ичинде карап чыгышат жана талапкерлерди алдын ала тандоо боюнча ишти уюштурушат.

       Аскер комиссариаттары тарабынан талапкердин таризделген документтери мамлекеттик органга (талапкер аскердик кызматты өтөөнү каалаган) чечим кабыл алуу үчүн жиберилет.

25. Талапкер, нормативдик укуктук актылар менен аныкталган учурларда, мамлекеттик жана аскердик сырды түзгөн маалыматтарга уруксат алууну тариздөө жол-жобосун белгиленген тартипте өтөт.

26. Контракт боюнча аскердик кызмат өтөөгө жарактуу деп табылган талапкерге аскер комиссариаттарында, аскердик кызматка чакырууда (аныктоодо) (эгерде мурда өздүк дело таризделбеген болсо) өздүк дело таризделет.

       Аскердик кызматка чакырылгандан (аныкталгандан) кийин талапкердин өздүк делосу жана башка керектүү документтери аскер комиссариаттар тарабынан алардын аскердик кызматтымындан ары өтөөчү орду боюнча жиберилет.

27. Жогорку билими бар жана жоокерлердин, сержанттардын жана старшиналардын кызматтарында контракт боюнча аскердик кызматты өтүүнү каалаган мөөнөттүү аскердик кызматтын аскер кызматчысы, мөөнөттүү  аскердик кызматтын бүтүшүнүн календардык мөөнөтүнө чейин жети ай калганда түздөн-түз командиринин (башчынын) атына билдирме берет.

Билдирмеде аскердик кызматка кирүү мотиви менен кошо аскер кызматчынын төмөнкү жеке маалыматтары көрсөтүлөт:

1) кызматы, аскердик наамы, аты-жөнү;

2) туулган жылы, күнү, айы жана орду;

3) жашаган жери;

4) чакыруу убактысы;

5) билими.

28. Билдирмеси кароого кабыл алынган аскер кызматчысы, контракт боюнча аскердик кызматка кирүү үчүн талапкер болуп эсептелет (мындан ары - талапкер).

        Аскер бөлүктөрүнүн кадрдык органы кабыл алынган билдирмени каттайт жана жети жумуш күнүнүн ичинде талапкерди алдын ала тандоо боюнча жумуштарды уюштурат, анын жыйынтыктары талапкерди алдын ала изилдөө барагында чагылдырылат.

        Аскер кызматчынын билдирмеси, ошондой эле түздөн-түз командири ага жазган (башчысы) кызматтык мүнөздөмөсү жана өтүнүчү такай иштеген аттестациялык комиссия тарабынан он күндүн ичинде каралат, ал ушул аскер кызматчынын контракт боюнча аскердик кызматка киргизүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө жыйынтык чыгарат.

29. Аттестациялык комиссиянын жыйынтыгы боюнча аскердик бөлүктөрдүн кадрдык органдары чогултулган материалдарды жана аскердик-кесиптик тандоонун таризделген картасына скердик бөлүктүн командирине баш ийгендик боюнча талапкерди мындан ары кароо жөнүндө чечимди кабыл алуу үчүн берет. Командирдин чечими талапкерди алдын ала изилдөө барагында чагылдырылат.

30. Контракт боюнча аскердик кызматка кирүүгө каалоосун билдирген талапкердин билдирмеси ушул Жобонун  19-пункту менен каралган жоболорду эске алуу менен кайтарылууга жатат.

         Контракт боюнча аскердик кызматка кабыл алынбаган учурда, кабыл албоонун себеби көрсөтүлүп талапкерге жазуу түрүндөгү жооп жиберилет.

31. Талапкерди контракт боюнча аскердик кызматка кабыл албоодо аскер комиссариатында же аскердик бөлүктө протокол түзүлөт, анда кабыл албоонун себеби көрсөтүлөт. Протоколду аскер комиссары же аскердик бөлүктүн командири бекитет жана талапкерге колу коюлуп жеткирилет.

       Кабыл албоо протоколунун түп нускасы аскер комиссариатында же аскердик бөлүктө белгиленген тартипте сакталат.

32. Контракт боюнча аскердик кызматка коюлган талаптарга ылайык келген жана эң жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн талапкерлер аныкталат.

       Ушундай талапкерлер менен, ушул Жободо аныкталган тартипте биринчи контракт түзүлөт.